• Stacks Image 1537
 • Stacks Image 1462
 • Stacks Image 1459
 • Stacks Image 1468
 • Stacks Image 1465
 • Stacks Image 2488
 • Stacks Image 2490
 • Stacks Image 1487
 • Stacks Image 1485
 • Stacks Image 1491
 • Stacks Image 1489
 • Stacks Image 1495
 • Stacks Image 1493
 • Stacks Image 1501
 • Stacks Image 1497
 • Stacks Image 2409
 • Stacks Image 1499
 • Stacks Image 2413
 • Stacks Image 2411
 • Stacks Image 2417
 • Stacks Image 2415

๑๐ ฟอนต์เพื่อชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (Thai Electronic Publishing Club) ที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า TEPCLUB หรือ TEPC โดยการสนับสนุนของ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ บริษัท แอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประกวด “แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์” ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้แบบอักษรเป็นตัวพิมพ์มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นตัวพิมพ์ในเนื้อหาข้อความ และเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Stacks Image 1768
Stacks Image 2518
Stacks Image 2497
Stacks Image 1773
Stacks Image 2506
Stacks Image 2501
Stacks Image 2510
Stacks Image 1781
Stacks Image 2514

อักษราเมธี • TEPC Aksaramatee (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : อักษราเมธี (ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์ | บวร จรดล)
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 1834
Stacks Image 2529
Stacks Image 2533
Stacks Image 1813
Stacks Image 2537
Stacks Image 1817
Stacks Image 2541
Stacks Image 1821
Stacks Image 2349

จุฬาน่ารัก • TEPC ChulaNarak (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : จักรินทร์ สิงห์หนู
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 1951
Stacks Image 2545
Stacks Image 2549
Stacks Image 1956
Stacks Image 2801
Stacks Image 2553
Stacks Image 1964
Stacks Image 2557
Stacks Image 1968

ซีเอ็มประสานมิตร • TEPC CMPrasanmit (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : สมศักดิ์ งามรุ่งวิเชียร | กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 1987
Stacks Image 2569
Stacks Image 1992
Stacks Image 2573
Stacks Image 1996
Stacks Image 2577
Stacks Image 2000
Stacks Image 2581
Stacks Image 2004

ดีซี ปาลมงคล • TEPC DCPalamongkol (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : เดชา วุ้นก้อน
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2368
Stacks Image 2585
Stacks Image 2373
Stacks Image 2590
Stacks Image 2377
Stacks Image 2595
Stacks Image 2381
Stacks Image 2600
Stacks Image 2385

ฟ้อนเล็บ • TEPC FonLeb (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2059
Stacks Image 2604
Stacks Image 2064
Stacks Image 2609
Stacks Image 2068
Stacks Image 2614
Stacks Image 2072
Stacks Image 2619
Stacks Image 2076

หิมพานต์ • TEPC Himmaparnt (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : โอภาส บุญครองสุข
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2095
Stacks Image 2641
Stacks Image 2100
Stacks Image 2628
Stacks Image 2104
Stacks Image 2633
Stacks Image 2108
Stacks Image 2638
Stacks Image 2112

คณิกา • TEPC KaniGa (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2131
Stacks Image 2651
Stacks Image 2136
Stacks Image 2669
Stacks Image 2671
Stacks Image 2661
Stacks Image 2673
Stacks Image 2666
Stacks Image 2148

นาคราชา • TEPC Nakaracha (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : ชัยชาญ เรืองเจริญผล
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2160
Stacks Image 2676
Stacks Image 2185
Stacks Image 2681
Stacks Image 2189
Stacks Image 2686
Stacks Image 2193
Stacks Image 2691
Stacks Image 2197

สมาร์ท พีเอสเค • TEPC SmartPSK (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : ศุภกิจ เฉลิมลาภ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2210
Stacks Image 2697
Stacks Image 2215
Stacks Image 2702
Stacks Image 2715
Stacks Image 2707
Stacks Image 2223
Stacks Image 2712
Stacks Image 2227

เอสอาร์ ฟ้าใหม่ • TEPC SRFahMai (เวอร์ชั่น 2)

วันที่เผยแพร่ : ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย : ไพโรจน์ ธีระประภา
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC)
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

๑๐ ฟอนต์เพื่อชาติ เป็นฟอนต์ที่ชนะการประกวดจากโครงการ “แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์” ที่จัดโดยชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย (TEPC) เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ฟอนต์ในงานพิมพ์ ช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แบบตัวพิมพ์ไทย ส่งเสริมให้มีการพัฒนา และการใช้แบบตัวพิมพ์ไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังอนุญาตให้ใช้แบบตัวพิมพ์ได้อย่างเสรี และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (เวอร์ชั่น 1) หลังจากนั้น มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นใน เวอร์ชั่น 2

วันที่บันทึก :
ที่มาข้อมูล :
 

๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จิระ จริงจิตร. (บรรณาธิการ). (2548). Number ๒ Open Types. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์ Core Function. ISBN 974-93008-0-7