• Stacks Image 1537
 • Stacks Image 1462
 • Stacks Image 1459
 • Stacks Image 1468
 • Stacks Image 1465
 • Stacks Image 1487
 • Stacks Image 1485
 • Stacks Image 1491
 • Stacks Image 1489
 • Stacks Image 1495
 • Stacks Image 1493
 • Stacks Image 1501
 • Stacks Image 1497
 • Stacks Image 2409
 • Stacks Image 1499
 • Stacks Image 2413
 • Stacks Image 2411
 • Stacks Image 2417
 • Stacks Image 2415
 • Stacks Image 2421
 • Stacks Image 2419
 • Stacks Image 2425
 • Stacks Image 2423
 • Stacks Image 2429
 • Stacks Image 2427
 • Stacks Image 2433
 • Stacks Image 2431

๑๓ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และ สร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป

Stacks Image 1768
Stacks Image 1773
Stacks Image 2502
Stacks Image 2506
Stacks Image 1777
Stacks Image 2513
Stacks Image 1781
Stacks Image 2516
Stacks Image 1785

ใบจาม • TH Baijam (เดิมใช้ชื่อว่า ใบจามจุรี / TH Bai Jamjuree CP)

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : PITA (รพี สุวีรานนท์ | วิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 1834
Stacks Image 1813
Stacks Image 2520
Stacks Image 2524
Stacks Image 1817
Stacks Image 2528
Stacks Image 1821
Stacks Image 2532
Stacks Image 2349

จักรเพชร • TH Chakra Petch

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 1951
Stacks Image 1956
Stacks Image 2536
Stacks Image 2540
Stacks Image 1960
Stacks Image 2544
Stacks Image 1964
Stacks Image 2548
Stacks Image 1968

ฟ้ากว้าง • TH Fah kwang

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : สิบเอ็ด (กิตติ ศิริรัตนบุญชัย | นิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 1987
Stacks Image 1992
Stacks Image 2552
Stacks Image 2556
Stacks Image 1996
Stacks Image 2560
Stacks Image 2000
Stacks Image 2564
Stacks Image 2004

8 กรกฎา • TH K2D July8

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : กานต์ รอดสวัสดิ์
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2368
Stacks Image 2373
Stacks Image 2568
Stacks Image 2572
Stacks Image 2377
Stacks Image 2576
Stacks Image 2381
Stacks Image 2580
Stacks Image 2385

คชสาร • TH Kodchasal

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2059
Stacks Image 2064
Stacks Image 2584
Stacks Image 2591
Stacks Image 2068
Stacks Image 2594
Stacks Image 2072
Stacks Image 2602
Stacks Image 2598
Stacks Image 2076

ก-ฮ • TH KoHo (เดิมใช้ชื่อว่า ไทโปโม / TH Typomo)

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : เค.แอด. (ขาม จาตุรงคกุล | กนกวรรณ แพนไธสง | ขนิษฐา สิทธิแย้ม)
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2095
Stacks Image 2100
Stacks Image 2606
Stacks Image 2610
Stacks Image 2104
Stacks Image 2614
Stacks Image 2108
Stacks Image 2618
Stacks Image 2112

ครับ • TH Krub

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2131
Stacks Image 2136
Stacks Image 2622
Stacks Image 2629
Stacks Image 2140
Stacks Image 2632
Stacks Image 2144
Stacks Image 2636
Stacks Image 2148

ด.ญ.มะลิ ป.6 • TH Mali Grade 6

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : สุดารัตน์ เลิศสีทอง
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2160
Stacks Image 2185
Stacks Image 2640
Stacks Image 2644
Stacks Image 2189
Stacks Image 2648
Stacks Image 2193
Stacks Image 2652
Stacks Image 2197

นิรมิต • TH Niramit AS

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : อักษราเมธี (ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์ | บวร จรดล)
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

Stacks Image 2210
Stacks Image 2660
Stacks Image 2656
Stacks Image 2664
Stacks Image 2219
Stacks Image 2671
Stacks Image 2223
Stacks Image 2674
Stacks Image 2227

สารบรรณ • TH SarabunPSK (เวอร์ชั่นใหม่คือ TH Sarabun New)

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : ศุภกิจ เฉลิมลาภ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ SIPA
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Italic | Bold | Bold Italic

ฟอนต์ในโครงการประกวดครั้งนี้ จะมีอยู่ ๑๐ ฟอนต์ซึ่งเป็นฟอนต์แบบธรรมดา ไม่มีฟอนต์แบบอาลักษณ์อยู่เลย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าคุณพ่อของท่านคือ พระยานิติศาสตรไพศาลย์ (วัน จามรมาน) ผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ว่าควรสนับสนุนให้มีการใช้ฟอนต์แบบอาลักษณ์เพื่อเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน จึงเสนอขอให้เพิ่มการประกวดอีก ๓ ฟอนต์ที่เป็นแบบอาลักษณ์ ได้แก่ ฟอนต์ชาร์มออฟเอยู, ฟอนต์ศรีศักดิ์ และ ฟอนต์จามรมาน ซึ่งตกลงมอบลิขสิทธิ์แบบไม่เพียงแต่ผู้เดียว (Non-Exclusive) ให้สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา นําไปแจกฟรีได้

Stacks Image 2292
Stacks Image 2297
Stacks Image 2678

ชาร์มออฟเอยู • TH Charm of AU

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular

ชื่อฟอนต์ ชาร์มออฟเอยู นี้มาจากชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และชื่อเว็บของ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ โดยอีเมลของท่านคือ “charm@ksc.au.edu” และเว็บคือ “www.charm.au.edu” โดย ชาร์มออฟเอยู หมายถึงผู้ที่ใช้ชื่อ “charm” ที่อยู่ที่ “เอยู” (AU ย่อมาจาก Assumption University หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) และ “au.edu” เป็นชื่ออาณาเขตอินเทอร์เน็ต ที่ ศ.ดร. ศรีศักดิ์ เป็นผู้จดทะเบียน และรับผิดชอบทั้ง 3 ตําแหน่งคือ ด้านเทคนิค ด้านบริหาร และด้านการเงิน

ฟอนต์ ชาร์มออฟเอยู ดัดแปลงจากลายมือภาษาไทยดั้งเดิมที่ใช้เขียนในประกาศนียบัตร ที่มักเขียนด้วยปากกาคอแร้ง มีลักษณะหางแหลมๆ แล้วสะบัดแบบไทยๆ ลายเส้นจะเล็กและแหลม ค่อนข้างอ่านยาก แต่เป็นลักษณะตัวเขียนแบบไทยสมัยก่อน


Stacks Image 2272
Stacks Image 2277
Stacks Image 2682
Stacks Image 2686
Stacks Image 2281

จามรมาน • TH Charmonman

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : อักษราเมธี (ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์ | บวร จรดล)
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Bold

ชื่อฟอนต์ จามรมาน นี้เป็นนามสกุลพระราชทาน ซึ่งหนังสือนามสกุลพระราชทาน ๖๔๓๒ สกุล หน้า ๔๒๔ ลําดับที่ ๒๙๒๔ อํามาตย์เอก พระไชยศาสตร์ราชสภาบดี (เชื้อ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครชัยศรี พี่ นายวัน เนติบัณฑิตสยาม น้อง กับ หมื่นหาญใจอาจ (ภู่) พระราชทานนามสกุล ว่า “จามรมาน”

คำว่า จามรมาน นี้ “มาน” หมายถึง มานะ จึงอาจจะแปลได้ว่า มีความมานะเหมือนแส้จามรที่คอยปัดเป่ามิให้มีริ้นไรไต่ตอมองค์พระผู้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามสกุลและพระบรมวงศานุวงศ์ นามสกุล จามรมาน นี้มีผู้ใช้หลายร้อยคน โดยสมัยโบราณก็มีพระยานิติศาสตรไพศาลย์ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรม รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี (พระยาพหลพลพยุหเสนา) กับตําแหน่งที่นายกดํารงอยู่ทั้งหมดอยู่ ๖ เดือน แล้วก็มีพระมนูภาณวิมลศาสตร์ ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีคลัง ส่วนสมัยใหม่ก็มี ศ.ดร. ศรีศักดิ์เป็นข้าราชการระดับสูงสุด คือ ระดับ ๑๑ และเป็นศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คนแรกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา เป็นบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย บิดาอินเทอร์เน็ตไทย และบิดาอีเลิร์นนิ่งไทย

เนื่องจากแบบตัวอาลักษณ์เดิม คือตัวเขียนลายมือที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการลากหางที่ยาว จึงใช้ภาพรวมนั้นในการตั้งทิศทางในการออกแบบฟอนต์ จามรมาน สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมในตัวพิมพ์นี้คือ มีการเป็นตัวเขียน ที่แต่ละตัวมีบุคลิกลักษณะของตัวนั้นๆ มากกว่าโครงสร้างที่เรียบร้อยจนเกินไป เพื่อให้มีความเป็นลายมือจะเกิดภาพรวมที่มีความร่วมสมัยและจะเกิดการใช้งานที่แตกต่างจากตัวพิมพ์อาลักษณ์เดิมๆ ที่มีอยู่ ที่ถูกนํามาไปใช้เฉพาะในประกาศนียบัตร


Stacks Image 2236
Stacks Image 2241
Stacks Image 2690
Stacks Image 2697
Stacks Image 2245

ศรีศักดิ์ • TH Srisakdi

วันที่เผยแพร่ : ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ออกแบบโดย : อักษราเมธี (ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์ | บวร จรดล)
เจ้าของลิขสิทธิ์ : ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี ( สัญญาอนุญาต )
รูปแบบฟอนต์ : Regular | Bold

ชื่อฟอนต์ ศรีศักดิ์ นี้เป็นชื่อของอาจารย์ ศรีศักดิ์ ที่ใช้มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อเป็นเด็กเคยเปิดดูสมุดโทรศัพท์พบว่า มีชื่อ ศรีศักดิ์ เพียงชื่อเดียว แต่ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ มีชื่อ ศรีศักดิ์ อยู่มากมาย ฟอนต์ศรีศักดิ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมุดข่อยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งช่างเขียนในสมัยนั้นเขียนลงในสมุดข่อยโดยคงรูปลักษณ์ตัวอักษรแบบดั้งเดิมไว้ แต่เสริมแต่งชานหลังเข้าไป ทําให้ดูอ่อนช้อยขึ้น หางยังคงสะบัดปลายยาวขึ้นบนแบบเดิม


ฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรี ปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย

วันที่บันทึก : ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่มาข้อมูล : charm.siamtechu.net , วิกิพีเดีย