Stacks Image p5753_n8
294
SOV_jaruk
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
ออกแบบโดย : วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๐  การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้ฟรี
ออกแบบโดย วรวุฒิ ธนวัฒนาวนิช
SOV_jaruk Regular
SOV_jaruk Regular
 

ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต

ThaiSignmaker™